Teie ostukorv on tühi!

Tarnetingimused

 

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1.  Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.siberiseeder.ee (edaspidi netipood) omanik OÜ Siberi Seeder vahel netipoe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad netipoe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3.  Netipoel on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimused, muudatused ning täiendused jõustuvad nende avaldamisest interneti leheküljel www.siberiseeder.ee.

2. Hind

2.1.  Netipoe hinnad kehtivad Tingimuste punkti 3.2. sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2.  Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

2.3.  Ostetud toodetele lisandub saatekulu, mis arvutatakse Teie ostukorvis.

3. Toodete eest tasumine

3.1.  Tellimuse eest tasumiseks on Teil erinevad valikuvõimalused. Arve kuvatakse ekraanile. Tellimuse kinnitus saadetakse Teile ka elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.

3.2.  Toodete eest tasumine toimub 100% ettemaksuna 14 päeva jooksul peale tellimuse kinnituseks oleva arve saatmist Teie elektronposti. 

3.3.  Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 30 päeva jooksul arvet tasunud. 

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1.  Tellitud kaubad saadame Teile Eesti Posti teel 10 tööpäeva jooksul pärast tellimissumma laekumist OÜ Siberi Seeder arveldusarvele.

4.2.  Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.Teile helistatakse ette ja lepitakse kokku kättetoimetamiseks sobiv päev ning kellaajavahemik.

4.3.  Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada Postiasutusele/kullerile, samuti elektronposti aadressile info@siberiseeder.ee.  Vigastatud pakendiga toode asendatakse.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1.  Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates OÜ Siberi Seeder elektronposti aadressile info@siberiseeder.ee vastavasisulise teate.

5.2.  Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted OÜ Siberi Seeder kulul tagastada, saates OÜ Siberi Seeder aadressile info@siberiseeder.ee vastavasisulise teate.

5.3.  Tellimuse tühistamisel punktis 5.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 5.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates vastava teate saamisest, v.a. käesolevate tingimuste punktis 5.4. sätestatud juhtudel.

5.4.  Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (I) asjaoludest, mis ei ole tingitud OÜ-st Siberi Seeder; ning (II) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on OÜ-l Siberi Seeder õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1.  OÜ Siberi Seeder vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

6.2.  OÜ Siberi Seeder ei vastuta:

1)      Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2)      puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3)      toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

6.3.  Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade nende avastamisest hiljemalt 2 kuu jooksul OÜ Siberi Seeder elektronposti aadressile info@siberiseeder.ee

6.4.  Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode OÜ Siberi Seeder kulul.

6.5.  Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

6.6.  Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1.  OÜ Siberi Seeder vastutab Teie ees ja Teie vastutate OÜ Siberi Seeder ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2.  OÜ Siberi Seeder ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ Siberi Seeder ei saanud mõjutada ning mille saabumist OÜ Siberi Seeder ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).Sisukaart | Siberi seeder © 2016